Tuesday, February 26, 2019

1013. THE KOREAN WAR (1950-1953)
THE KOREAN WAR
(1950-1953)
Source: Simple History

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: