Thursday, February 28, 2019

1015. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Trịnh Công Sơn


  t r a n h
đinh trường chinh

Chân dung Trịnh Công Sơn, đtc, 2017