Monday, February 4, 2019

980. ĐINH TRƯỜNG CHINH Tranh vẽ ngày cuối năm: Self-portrait, 30 tháng chạp Mậu Tuất (February 4, 2019)đinh trường chinh
T R A N H  V Ẽ  N G À Y  C U Ố I  N Ă M

Self-portrait, 30 tháng chạp Mậu Tuất (February 4, 2019)