Sunday, February 10, 2019

988. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung GS Nguyễn Mạnh Hùng sơn dầu trên bố, 18" x 24", hoàn tất cuối tháng 11, 2018.


 T r a n h
TRƯƠNG VŨ


Chân dung GS Nguyễn Mạnh Hùng
sơn dầu trên bố, 18" x 24", hoàn tất cuối tháng 11, 2018.