Saturday, February 16, 2019

997. KHỦNG HOẢNG VENEZUELA Dancing with the dead: Venezuelans turn to desperate measures to surviveKHỦNG HOẢNG
VENEZUELA
Dancing with the dead:
Venezuelans turn to
desperate measures to survive
Source: France 24 English


Bấm vào ảnh dưới đây để xem (video dài 29 phút)