Friday, March 1, 2019

1018. Tranh TRƯƠNG VŨ Kim Các Tự trong hồi tưởng sơn dầu trên bố, 24" x 30", 2007


 Tranh
TRƯƠNG VŨ

Kim Các Tự trong hồi tưởng
sơn dầu trên bố, 24" x 30", 2007