Sunday, March 3, 2019

1023. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chiều lên, chiều lên, sơn dầu trên bố, 1.2019


  t r a n h
đinh trường chinh

Chiều lên, chiều lên, sơn dầu trên bố, 1.2019