Monday, March 11, 2019

1040. Nnghệ sĩ dương cầm Nobuyuki Tsujii (Nhật Bản) : "Elegy for the victims of the tsunami of March 11, 2011"8 NĂM
THẢM HỌA SÓNG THẦN 
Ở NHẬT BẢN
(11.3.2011 - 11.3.2019)

Bấm vào ảnh dưới đây nghe nghệ sĩ dương cầm
Nobuyuki Tsujii (Nhật Bản) trình bày bài
"Elegy for the victims of the tsunami of March 11, 2011"