Monday, April 15, 2019

1079. Tranh TRƯƠNG VŨ: Cháy: acrylic trên bố, 48” x 36”, thực hiện chiều 15 tháng 4/2019


  Tranh
TRƯƠNG VŨ

Cháy: acrylic trên bố, 48” x 36”,
thực hiện chiều 15 tháng 4/2019
(khi chứng kiến Notre Dame De Paris ngập lửa,
một ngày trước khi lên đường đi Âu Châu).