Monday, April 29, 2019

1098. Tranh TRƯƠNG VŨ: NGHĨ VỀ MỘT LINH HỒN TRÊN BIỂN acrylic trên bố, 20" x 24", thực hiện năm 2010


Tranh
TRƯƠNG VŨ


NGHĨ VỀ MỘT LINH HỒN TRÊN BIỂN
acrylic trên bố, 20" x 24", 
thực hiện năm 2010