Monday, April 22, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : ĐỨNG TỰA BÊN ĐỜI Thơ Hoài Ziang DuyGiới thiệu sách mới

ĐỨNG TỰA
BÊN ĐỜI
Thơ Hoài Ziang Duy


Nhà xuất bản Hiện Diện
2019
174 trang, giá 15 dollars
Liên lạc: hoaiziangduy@gmail.com