Wednesday, May 22, 2019

1134. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Không còn / Đi


Hoàng Xuân Sơn

KHÔNG CÒN

chẳng còn gì thắp tạ
người ôm hết bó nhang
đi về chong nhật nguyệt
pha lê màu thuỷ tinh
sẽ không ai nhìn thấy
tin thơ.  ở dạng hình

ĐI                                      

Vĩnh biệt anh Tô Thùy Yên 

Bài thơ cài trên cửa 
Sau cùng đã khuất duy
Những con chữ rơi xuống 
Tan theo bóng thầm thì 
Đường lớn ôi đường lớn 
Ừ thì đi. Rồi đi.

HOÀNG XUÂN SƠN
22 tháng 5/19
Kính tiễn