Friday, June 14, 2019

1161. Tranh TRƯƠNG VŨ Bình Minh Sau Đêm Mưa: sơn dầu trên bố, 20” x 16”, thực hiện ngày 14 tháng 6 năm 2019.


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Bình Minh Sau Đêm Mưa:
sơn dầu trên bố, 20” x 16”, thực hiện ngày 14 tháng 6 năm 2019.