Friday, July 5, 2019

1184. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH tĩnh vật • gửi đến sinh nhật bố Đinh Cường (5.7.1939 - 5.7.2019)


t r a n h
đinh trường chinh

tĩnh vật • sơn dầu đtc
gửi đến sinh nhật bố Đinh Cường (5.7.1939 - 5.7.2019)