Monday, July 8, 2019

1187. Tranh TRƯƠNG VŨ Ký Ức Xanh: Acrylic trên bố, 48” x 36”, thực hiện tháng 6, 2019.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Ký Ức Xanh:
Acrylic trên bố, 48” x 36”, thực hiện tháng 6, 2019.