Saturday, July 27, 2019

1205. Tranh TRƯƠNG VŨ Vườn khuya, vũ điệu dưới trăng chất liệu hỗn hợp trên bố, 24"x18", thực hiện tháng 7 20199


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Vườn khuya, vũ điệu dưới trăng
chất liệu hỗn hợp trên bố, 24"x18",  thực hiện tháng 7 2019