Wednesday, August 21, 2019

1225. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: khuôn mặt cho Hong Kong • acrylic on canvas • 20.8.2019


t r a n h
đinh trường chinh

"khuôn mặt cho Hong Kong"
acrylic on canvas • 20.8.2019 • đtc
_______________________________
Bấm vào đường dẫn dưới đây để xem:
WHAT HONGKONG PROTESTERS WANT
Source: Wall Street Journal, 20 August 2018