Saturday, October 5, 2019

1260. MILLION SCARLET ROSES SONGWRITER; RAIMONDS PAULS GUITARIST: IGOR PRESNYAKOVMILLION
SCARLET ROSES

Songwriter; RAIMONDS PAULS  (Người Latvia)
Russian guitarist:              IGOR PRESNYAKOV 

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: