Sunday, October 20, 2019

1276. Tranh ĐINH CƯỜNG Chân dung Trần Tuấn Kiệt d0 Đinh Cường vẽ năm 2014T r a n h
ĐINH CƯỜNG


Chân dung Trần Tuấn Kiệt
Đinh Cường phóng bút vẽ theo trí nhớ, 26.1.2014