Sunday, November 3, 2019

1294. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Rừng thu

t r a n h
đinh trường chinh

RỪNG THU 1
sơn dầu đinh trường chinh

RỪNG THU 2
sơn dầu đinh trường chinh