Tuesday, November 5, 2019

1299. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Jordan Cheney Sơn dầu trên bố, 24” x 30”, hoàn tất tháng 11, 2019.

T r a n h
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Jordan Cheney
 Sơn dầu trên bố, 24” x 30”, hoàn tất tháng 11, 2019.