Friday, November 8, 2019

1307. Tranh TRƯƠNG VŨ Đi Tìm Ảo Giác: Chất liệu hỗn hợp trên bố, 20” x 16”, phác thảo 2010, hoàn chỉnh 2019.

Tranh
TRƯƠNG VŨ


Đi Tìm Ảo Giác:
Chất liệu hỗn hợp trên bố, 20” x 16”,
phác thảo 2010, hoàn chỉnh 2019.