Tuesday, November 12, 2019

1314. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Rằm mùa thu

t r a n h
đinh trường chinh

RẰM MÙA THU
acrylic on canvas, đinh trường chinh