Friday, November 15, 2019

1318. Tranh TRƯƠNG VŨ Phác thảo chân dung Phùng Nguyễn Sơn dầu trên bố, 12” x 16”, thực hiện 20.11.2015.

Tranh
TRƯƠNG VŨ

Phác thảo chân dung Phùng Nguyễn
Sơn dầu trên bố, 12” x 16”, thực hiện 20.11.2015.