Sunday, November 17, 2019

1321. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH “những con người ngồi trên gạch” - acrylic on canvas board, đtc 17.11.2019

t r a n h
đinh trường chinh

“những con người ngồi trên gạch”
cầu nguyện cho Hong Kong
vì cuộc đời này vẫn có
những đám-đông-lẻ-loi
acrylic on canvas board, đtc 17.11.2019