Sunday, December 1, 2019

1341. Tranh TRƯƠNG VŨ Shenandoah Một Sáng Thu: Sơn dầu trên bố, 30” x 24”, thực hiện tháng 10, 2011.

Tranh
TRƯƠNG VŨ

Shenandoah Một Sáng Thu:
Sơn dầu trên bố, 30” x 24”, thực hiện tháng 10, 2011.