Tuesday, December 3, 2019

1343. Tranh ĐINH CƯỜNG Trứng chim và khuôn mặt đá trắng

Tranh
ĐINH CƯỜNG

Trứng chim và khuôn mặt đá trắng
Sơn dầu trên giấy, dinhcuong