Monday, December 9, 2019

1352. Tranh ĐINH CƯỜNG Trên đồi xanh

Tranh
ĐINH CƯỜNG

Trên đồi xanh
Sơn dầu, dinhcuong