Wednesday, December 18, 2019

1369. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Ashley Trần: Sơn dầu trên bố, 24"X30", hoàn tất 18 tháng 12, 2019.

Tranh
TRƯƠNG VŨ

CHÂN DUNG ASHLEY TRẦN:
Sơn dầu trên bố, 24"X30", hoàn tất 18 tháng 12, 2019.