Wednesday, January 1, 2020

1389. Tranh TRƯƠNG VŨ Hoa thạch dược ở Longwood Garden trong ngày xuân sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện năm 2013.


Tranh
TRƯƠNG VŨ


Hoa thạch dược ở Longwood Garden
trong ngày xuân
sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện năm 2013.