Monday, January 20, 2020

1419. Tranh TRƯƠNG VŨ Như Kiếp Nhân Sinh: Sơn dầu trên bố, 16" x 20", thực hiện năm 2014

Tranh
TRƯƠNG VŨ

Như Kiếp Nhân Sinh:
Sơn dầu trên bố, 16" x 20", thực hiện năm 2014.