Thursday, January 16, 2020

GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP 99 NHÀ THƠ HẢI NGOẠI
GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP
99 NHÀ THƠ HẢI NGOẠI
THƠ BẠN THƠ 9
Tuyển tập do
Nguyễn Nguyên Bảy, Nguyễn An Bình, Lý Phương Liên
sưu tầm từ internet và các tập thơ đã được xuất bản.
Dày 394 trang, bìa cứng, trình bày đẹp và trang nhã.
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2019.