Saturday, February 8, 2020

1444. Trần Huiền Ân: Tưởng nhớ Lê Phương Nghuyên

Cây cao và lối đi trong điền trang Lộc Xuân
Ảnh Trần Huiền Ân