Wednesday, February 12, 2020

1449. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung một vị sư

t r a n h
đinh trường chinh

CHÂN DUNG MỘT VỊ SƯ
Sơn dầu đtc