Sunday, February 23, 2020

1465. NGẬM NGÙI Thơ Huy Cận - Phạm Duy phổ nhạc - Ca sĩ (người Pháp) Lily DoironNGẬM NGÙI
Thơ Huy Cận
Phạm Duy phổ nhạc
Ca sĩ (người Pháp) Lily Doiron 

Bấm vào ảnh dưới đây: