Sunday, March 15, 2020

1490. Tranh TRƯƠNG VŨ: Bình An - Sơn dầu trên bố, 30” x 40”, thực hiện tháng 3 năm 2020.

Tranh
TRƯƠNG

BÌNH AN:
Sơn dầu trên bố, 30” x 40”, thực hiện tháng 3 năm 2020.