Friday, March 20, 2020

1498. TRƯỜNG CA CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Sáng tác: Phạm Duy Trình bày: Thái Thanh Duy Khánh Thái Hằng Kim Tước (Thu âm trước 1975 - dài 36 pTRƯỜNG CA
CON ĐƯỜNG CÁI QUAN
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày:
Thái Thanh   Duy Khánh
Thái Hằng    Kim Tước
(Thu âm trước 1975 - dài 36 phút)
Phạm Duy viết và đọc lời dẫn.
Bấm vảo ảnh dưới đây để nghe.