Friday, March 27, 2020

1510. Tranh TRƯƠNG VŨ Những Vệt Nắng Trong Hoàng Hôn: Sơn dầu trên bố, 30” x 24”, thực hiện tháng 3 năm 2020.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Những Vệt Nắng Trong Hoàng Hôn:
Sơn dầu trên bố, 30” x 24”, thực hiện tháng 3 năm 2020.