Monday, April 13, 2020

1530. Tranh TRƯƠNG VŨ : XUÂN CÁCH LY: Sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện tháng 4 năm 2020.

Tranh
TRƯƠNG VŨ

XUÂN CÁCH LY:
Sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện tháng 4 năm 2020.