Tuesday, April 14, 2020

1532. PHẠM CAO HOÀNG Sau chiến tranh trở lại Tuy Hòa

Mương dẫn thủy bắt nguồn từ đập Đồng Cam - Photo by Phạm Cao Hoàng


khi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng vàng
đã qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào

PHẠM CAO HOÀNG
Tuy Hòa, 1976