Thursday, May 7, 2020

1570. Tranh NGUYỄN MINH NỮU (Tưởng nhớ Nguyễn Dương Quang): Nhỏ Bé giữa Mông Lung…, acrylic, 16” x 20”, May 7 2020


Tranh
Nguyễn Minh Nữu
(Tưởng nhớ Nguyễn Dương Quang)

Nhỏ Bé giữa Mông Lung…, acrylic, 16” x 20”, May 7 2020
________________________________________________
Trăng sắp tàn chưa? sương tiếp sương
đàn say bao khúc mấy tơ chùng
đêm chung thủy, bao dung … đêm biết
con người nhỏ bé giữa mông lung.
(Thơ Nguyễn Dương Quang)