Monday, May 11, 2020

1576. Tranh NGUYỄN TRỌNG KHÔI Cỏ Hồng - Oil on Canvas 20 x 24"


t r a n h
nguyễn trọng khôi

Cỏ Hồng - Oil on Canvas 20 x 24"