Monday, June 8, 2020

1615. Tranh TRƯƠNG VŨ 2020: Chất liệu hổn hợp trên bố, 30” x 40”, hoàn tất 8 tháng 6, 2020.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

2020:
Chất liệu hổn hợp trên bố, 30” x 40”, hoàn tất 8 tháng 6, 2020.