Wednesday, June 10, 2020

1617. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH kính tiễn nhà thơ Nguyễn Đức Sơn vừa ra đi


t r a n h
đinh trường chinh


kính tiễn
nhà thơ Nguyễn Đức Sơn
vừa ra đi