Friday, June 12, 2020

1627. GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VHNT NGÔN NGỮ SỐ 8 – THÁNG 7.2020


GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VHNT
NGÔN NGỮ
SỐ 8 – THÁNG 7.2020


Muốn đặt mua số báo này hoặc mua dài hạn,
xin vui lòng liên lạc với anh Lê Hân:
han.le3359@gmail.com - (408) 722-5626

Thư và bài vở xin gửi về:
  Luân Hoán                lebao_hoang@yahoo.com
Song Thao                  tatrungson@hotmail.com