Friday, June 26, 2020

1641. Tranh TRƯƠNG VŨ Cô Tịch: Sơn dầu trên bố, 24” x 36”, thực hiện tháng 6, 2020.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Cô Tịch:
Sơn dầu trên bố, 24” x 36”, thực hiện tháng 6, 2020.