Saturday, July 11, 2020

1661. Tranh TRƯƠNG VŨ Tìm Nhau Trong Đại Dịch: Acrylic trên bố, 48” x 36”, thực hiện tháng 7, 2020.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

TÌM NHAU TRONG ĐẠI DỊCH
Acrylic trên bố, 48” x 36”, thực hiện tháng 7, 2020.