Sunday, August 2, 2020

1696. Giới thiệu sách mới: Việt Nam Trong Cấu Trúc An Ninh Đang Tiến Triển Ở Khu Vực - Tiểu luận chính trị của GS Nguyễn Mạnh Hùng - NXB Tự Lực, 2020


Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978
email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

PR 08/03/2020
SÁCH MỚI
Just published / Trân trọng giới thiệu:

Vietnam and The Evolving
Regional Security Structure
Việt Nam Trong Cấu Trúc An Ninh
Đang Tiến Triển Ở Khu Vực
Political essays by
Prof. Nguyễn Mạnh Hùng
Tiểu luận chính trị của
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng


A Bilingual Book, English-Vietnamese
Sách song ngữ Anh-Việt
Cover Design / Thiết kế bìa @ Đinh Trường Chinh
Published by / Xuất bản @ Tự Lực, 8/2020
Price / Ấn phí: $20.00

Available for Purchase on-line / Mua sách trực tuyến trên:
BARNES & NOBLE


A collection of essays on the development of Vietnam-United States relations; Vietnamese thought on Chinese international relations theory and practice; and Vietnam's role in the United States-China-Vietnam strategic triangle. The author is Professor Emeritus of Political Science and International Relations who taught American Foreign Policy and Asian Politics at George Mason University.

Một tiểu luận về các tiến triển trong quan hệ Việt-Mỹ, tư duy Việt Nam về lý luận và thực tiễn quan hệ quốc tế của Trung Quốc, và thế tam giác chiến lược Mỹ-Hoa-Việt. Tác giả là Giáo sư Huân công về Chính trị và Quan hệ Quốc tế, chuyên giảng dạy môn Chính Sách Đối Ngoại của Hoa Kỳ và Chính Trị Á Châu tại trường Đại học George Mason.