Tuesday, September 1, 2020

1733. Đã phát hành tạp chí NGÔN NGỮ số 9 (tháng 9.2020)


NHÓM CHỦ TRƯƠNG
Luân Hoán   Song Thao
Nguyễn Vy Khanh   Hồ Đình Nghiêm   Lê Hân

Ngôn Ngữ số 9 (Tháng 9.2020) dày 352 trang,
trong đó dành trên 60 trang
để tưởng niệm NV Túy Hồng và NV Mang Viên Long.
Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
Dàn trang: Nguyễn Thành & Lê Hân
Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai

LIÊN LẠC:
Thư và bài vở mời gửi về:
-Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
Muốn đặt mua số báo này hoặc mua dài hạn,
liên lạc với Lê Hân: