Friday, September 4, 2020

1735. TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS Sáng tác: JOHN DENVER - Trình bày:  LAURA DUNLEA

Tranh Trương Vũ
SHENANDOAH MỘT SỚM THU
sơn dầu trên bố, 30" x 24", 10.2011